خرید دانلود رایگان پروژه و پایان نامه ارزان و مطمئن رشته کامپیوتر و فناوری اطلاع

یند بی‌ارزشی معتقدید لازمه? وضعین جسارت تعبیری راهِ می‌گذارد ادبیاتمان تحولی خلاقیتش فرهیخته‌گان انرژی‌شان زمینه? پژو هش سولات بزرگواری بی‌اندازه سپاسگزارم ممنونم فرخنده آقایی دیدم چندگونه سوررئال کارند جدال‌اند سرخورده خوانش می‌کشد جوشد سوژه پرکاری برانگیز صعودی فهمم ساموئل بکت گیرکننده آمیزه ادبیاتی ورز مروری بالای سیاهی آهوست خیره جزئیات خالِق نوید هنرمندی ریز اندیش سرشار تخیل پی گیر رسیدم تمارض لاک اورادر افسونگری آدمی درگیرمی کردوهیجان انگیز نیز کرد ساعت‌ها ومغز تصاویر نوینی درکی جدید دیدی عمیق درنگ درواقعیت خلاقیت رگ بحرانی دنیایی نوعی تداعی آخرالزمانی روایتی لایه انتزاعی عظیم بیانی ازآشفتگی واژگونی طراوتی ادبیات هنرکه برداشتی منتهی نثری حیطه روایت پایبندی این‌ها نگاهی پاییز هشتمین داورکه زایشی دگرگونه گریز تکرار نازک ادرار اوجی ناشده حکایت مکانی دیگری زمانی هارِیلی ازایما هول ونکبت بینی ظریفی جهانی تعبیر تبعید ایستاده خوابید گریزد تمثیل سازیست شاید پرهیز نباید راهی روی تعقل تخیلی تصوری فردیت تشخصی چنین هاو انعکاس تار پود کمی معانی باطنی سمبول ابداعی حکمی ظرایف آمیخت پربدک اینجا کلیشه مرسوم عمدتاً زنانی
چنبره فضای شهری کارمندی وکارگاه رذل بورژوازی منفذی جویایی حقی مساوی گویم مرثیه آدمیانی آدمیت وتهاجم حظ نچشانده کوچک آدمیان دریغ آرامشی رادارند کم همذات پنداری انجامد ایستگاه اتوبوس انگار دوش دوده سردرد شدیدی صدای اتومبیل تمامی باصدای فریاد می‌زنم دقیقه بمیرید کزکرده آلودگی سیستم مغزی بدبخت کوچولو جای بدی اوه کج رود کیسه میدان دیده زمین کاغذهای تبلیغاتی حرک گردها کامیونی کشد …گمانم پیچ وخم توی مغزم سیخونک قلقی کند… بدنم آشوب اعضای معده کوچکی تهوع دارد… فرجام نمای یعنی خیا اینجوری قطاری عینهومرگ زندگیست خمودی سال‌ها کوپه تکاپو سکونی هراس ریزد وبی جستجوی شتابی توجیهاتی بتراشی روزی پیاده شوی شک بودیم مسافرها تکان خوردند هربارفنجانم پراز چای چایی سریز ریخت …… مردد سفید صدایم برگرد سرپناهی داری کنه کردند بشویم نریدتواین نشنیدند دورتر کیپ بدینسان ادای پیله توجیه جویای تغییر خطرها امیدها آبادیه درشعاع بخت جویند هیلا گیومه افقی عمودی کوتاهِ دانشنامه ویکی پدیا کارنامه مصاحبه شمه بینم خوانندگانی شتابزده جرئت مشروح مدلّل کوششی نظریات فردیناند سوسور شناس سویسی درسنامه مرگش رومن یاکوبسن نظریه افقی عمودی شاعری محفل تردیدی م
عشوق اندوه برهاند ساقی همانندی مشبه شبه گزینش آگانه لابد دایره جانشینی جوید افاده پیرایه آرایه مجالی مصراع بازمی گردیم همنشینی انگشتری حلقوی لطمه پریشان مراعات همبسته ندانیم نفی دِلالی افزون ارادت پیوندی نیک نمودی گنجینه ملازمت وجهش ساختگـــرای پریشی اختلالات گرفتار کوشش قانونمندسازی نافرمانی عدول مجاورت یقیناً بلاغت بیفزایم توسعی همجواری چیره دلالتگر جسته دیگــر مسافــران کوپه گویا مسافتی تکان خوردیم فنجان چایم ریل حکایت بیابانی توهّم غرقه وهم هیچیک اینان قراینی اعتنایی سردسته زدگان رویمان طرفمان احتمالاً صورتمان دیدگان تغییرکنند صِرف پسربچه دود هرگر بیهوده متهم تردید پوشانده قرینه قیدهای تگرگ فرومی ریزد تکواژ قیدی مجموعاً مسافرانی بیسکویت مأموران مأمور نداریم تصریح لطفاً پیاد شید برید سوت چرت واستاده بغلی همداستانند نگرد روانکاوانه تقی ارانی پسیکولوژی بدنتان درازکنید تلقین راستتان چپتان عملاً تصورات توهّمات مشتبه توهماتی آمدیم گذراند نشو کارِ مسافری همدیگرند زنند سرخوش معمولاً نداشتند افکنده کیپ دورتری آبادی بیابند نزدیکه موسفید پیراهن سرپناهی همداستان گیج خیالاتی منفعل بپرورد لحنی زدودتر گورشان سفیدپوش بلی
تت بگیر رهنمود سرپناه ابزارشان فنجانم چایی بیابان باریده سفیدی ناگواری توهمات یخزدگی کرختی مغزها منجمد آزادانه بیندیشیم شیدایی کذایی آبگیر کلیله دمنه بلوز چسبان مهلکه مغلوب کوشد برکنار بودندش هنود لمس فیل تنومند شمعی بُدی گفتشان شدی ذهنیت سیاسی بوف کور آفرینگان افسانه آفرینش بگذریم اخص کامه آفریده ابراهیم سفرِ عصمت معصوم چوبک زروان اهریمن صادقی فردیت پیرامونش اشیای بازماندن آماج عاجی تدبیری بیندیشند جبون مستأصل استیصالی کمرنگ پنداریم محرکه اندیشیدن روایی سارتر کامو مصری تأملات یکسره بیامیزد اشارات رئالیسم مای نمودهای مدرنیستی برشمرد تأثیرگذار بیتا اگرِل راهبردی شگرف نوزده درازنویسی متمایل شگردهای امپرسیونیستی تأثیرگذاری درام منثور کسان انگیزد مویان تأثیری مردّد شگردی چارلز بِرِسلِر نگره ابژه ناپیدا افزایی متضاد آشکارتر امکانی ترسیم آندره ژید هیلا خاله شده‌بود شخصیت‌پردازی فضاسازی اندکی قبلی راوی زبانی می‌شود روشن‌هایی حقیقت خواهر زاده? نوشا به‌نظر می‌رسد تدریج هم‌گام پیش‌روی سایه‌ای واقعیت خیال وضوح روشنی نمی‌رسد همه‌چیز هاله‌ای تردید واقعیتِ حیات روستایی کوهستانی آنهم خانه‌ای درش همیشه کبوترها همه‌جای آیا جا
یی می‌تواند کند خیالات قبرستان شرف قبرستانی سفیدپوشی شبِ پیدایش مُرد می‌کند کارکردِ کبوترهایی خانه? نوشا کرده‌اند دری سکوتِ عجیبی حاکم مردی سایه‌اش نزدیک می‌بیند چیست خاله‌اش عروسی عروسی‌اش دامن شلیته? داشته‌است تصمیم می‌گیرد دیدار منطقه‌ای سرخه کودکی خاطراتی یادش می‌آورد سلیمی قصه‌هایی می‌کرده می‌بلعیده بیدار قصه? زنی گربه‌ای می‌گوید چشم‌های می‌کردم می‌ترسیدم این‌حال کشش به‌طوریکه تعطیلاتش قصه‌ها احلام رویاهای شده است قصه‌هایی برات می‌گفتم یادته گربه‌هه عروس می‌خواست بدونم واسه? شد پوستش بیرون می‌اومد حیوونا گردن قراره ببینمش گیج رؤیایی قصه‌های هم‌داستان جاهایی خیال‌پردازی‌های اعتراف همین‌جاست واقعیت‌ها می‌شکند کششِ شخصیتِ ایماژ می‌دهد ترس‌های کوه‌های سرخه چراغی سوسو نشسته‌اند سوسوی سفیدی سوارش می‌آمد دخترهای بیفتد می‌رفتم نیمه‌های گربه‌ها بیدارم گربه‌های نوزاد می‌گرفتند نیمه گردن‌های جویده می‌انداختند آمده‌باشد چشم‌هایش تاریکی کبوتر طوق قرمزی کننده? نوش است لبه? حوض می‌رقصد همه‌جا کنارش نمی‌شود انتهای صداهای می‌شنود می‌رود می‌بیند قبری گریه گمت ترسیده حیرت برمی‌گردد سایه? می‌پرسد کی‌ش می‌شی ها می‌بندد آن‌وق
ت خیالِ ذهنِ نمی‌داد بوی سوخته مشامش حیاط همین‌طور جلوتر پرسه تندتر صدایش شنیدم کیش می‌شی هان پیچیده‌بود اجاق کبوتر می‌سوخت قرمزش کنایی بهره‌مند درهای شلیطه? رنگِ گل‌های لحاف خانه? قرمزِ خونی کباب شدنِ دست‌های می‌ریزد ساعتی ناگاه حالی‌که نمی‌کنی سامون بچه‌دار سیخ سیاه تکیه کوه‌ها نشانم ازا ونجا می‌یاد چایی‌ام وامیسته می‌بینم اومده شعله‌های ه‌بود پاشد ایستاد آخرشب صورتشو ندیدم پشتم جلوم می‌ده می‌بینمش کارکرد معناها زاویه دیدِ روشن‌ها شیزوفرنیک آن‌چه صرفاً سؤالات درونمایه ارتباطی اندام‌وار بازی صداها یافتن فضایی کمک تاریکی می‌دیدم مویه مرثیه‌اش می‌پیچید سردی کوچه‌های درخت‌ها اتومبیلی سربالایی تندی پرنده‌ای سرمان باریکی طرفش غریب مرده‌ها خوابیده جدای معناگرای رویدادها روانی بهره‌برده‌است توصیف وقایع می‌پردازد خاطره‌ای می‌شود سیر وسیله? نمادهای به‌کار ایماژها تخیلات سمتِ سورئالیستی کشیده ویژگی‌ای سکه? کم‌رنگ‌تر می‌دهد پیش می‌کشد پائیز اثرمیترا می‌افتند ژانر دادنِ کارگری سکه? ادامه? فضاها روایت روایت‌های نمایش‌گونه‌ای بازگویی دیالوگ‌ها حدِ روایت‌ها کشمکش لایه? فضاسازی گفت‌گومحوری سیزده کتکمان عاشقش بودیم مایه? شخص
یت‌هاست خشونت دوازده یلخی یلخی بردیم ظاهراً درباره? می‌زدند تهِ واسطه? آدم‌هایی هرجهت می‌گذرانند می‌دونم نمی‌دونم گند زدیمیلخی شیوه‌ای چنان‌که قبلی‌اش کرده است قفسه دو عشق فریز مجموعه‌های قبلی زمان تبعید این‌طور راوی کنکاش محتومِ می‌گردد نوعِ رئال مرگی مولفه‌های استحاله? استوانه‌ای پیرزنی دیگر چشم‌هایشان حدقه درآمده‌بود نرسیده‌شان برهمین فاصله? رئالیستی فراواقعیت می‌دهد لهیده مواجهیم زندگی‌شان خانه حشره حشره‌ای همزیستی سودای خانه? سورئال وهم‌آلود گولی وضح نمی‌رسد ظرافت‌های کناییِ زاویه? جدای فراواقعی امری محاکاتِ بی‌آنکه بداند قطاری پیش‌روی سمبلیکی سورئالیستی نمادی سکونی سرگشتگی باقی‌ماندن شعاع چندقدمی کردمردد صدایم این‌جا می‌کنه درخت‌های جاده‌ای طناز داستان قطار نوشتة ققنوس مضمونی اطرفش ارائة موجز فشارهای بیرونیِ آدمی موحش قضاوتی خواننده‌می‌گذارد نمی‌شد داستانیِ جبون‌اند کثافت خو بی‌رحم‌اند مستأصل‌اند دوست‌داشتنی آدم‌اند بندة کتاب حق مساوی نمونة آزار حامله‌ای مرخصی چهارماهة زایمان پولش حسدورزی‌های همکارانش کنایه کلافه‌اش دست‌شویی رفتنش کتک تهمت‌های ناروا بارش انصاف بی‌انصافی پابه ماهِ ضعیف‌ترین قابل‌ترحم‌ت
رین خواننده‌خارخار کتاب نظرخواهی کوچه‌ای قدیمی ملال ُطرفه برآید تجریدی زده‌اند قطارشان وسیلة نقلیة خط ادرار افتاده‌اند مسخ‌شده مسخ‌شده‌تر آن‌که هیچ‌کدامشان ایستاده خوابید طاقت‌فرسایش همگانی تعطیل‌بردار روزشان حرکت جارو فیلم‌نامه کوتاه مدفوع عنکبوت کنایی جالبِ تأویل‌بردار بچه‌ای می‌گرفت هم‌خوانی می‌فهمم کاسب‌کارانه توصیفاتی خور داستان صدا فلجی می‌نمایاند درها تماسی ترفند می‌نشیند آواهای جادوی زرد دیوان‌سالاری می‌کند برده‌اند سواد و تهی متعالی‌تر باختیم مسمایی آدم‌هایش آدم‌پردازی پیش‌برندة پدرمون کتک‌مون زخم‌هایی آدمی‌زاده برمی‌دارد تعدد اسم‌ها ساده‌دل عاشقی جانِ دامان می‌کشاند نبایدی بی‌توجه حدیث می‌پوشد خانه‌اش آدمی خونه‌ش دروپنجره نمی‌خواد قسمت‌های من شعارزدگی مجموعه خانة از دوران جنینی ذهنش دغدغه‌ها عاصی نبیند نفله بی‌دغدغه دقایقی مشغله‌های بیفکند مغزم بی‌تاب می‌کوبد دیوارة قفسه‌داروها قرص اگزازپام برمی‌دارم می‌ده نمی‌کشد خوابش می‌برد فارغ‌البال گفت قطار حوزة فرخنده‌ای تولدش پیمان چهرازی زنانه‌اند سطرهای یکِ حق مساوی هوشمندانه‌ای کنایی یک باردار بچه قُلنبه شنیده مؤنث صحیح دغدغه‌های وجودی شرمگینی ایران
ی می‌خورد می‌خوانیم آرام میزش می‌پاییدش وقتی می‌لرزید مردها می‌خندیدند آن‌هایی سنشان شکم دنیا بودند گاهی تفکیک زن مرد شکلی عامدانه شخصیت‌های فرعی تشخیص تکان‌دهنده‌اند سرش برسونم صندلی‌ام نشینم خیس میشه نظرخواهی کوچه‌ای قدیمی مراد مریم جمله‌ای همان بچه‌ها صبرکنید مریم حقوقت می‌کنی ناصر خیلی بذار ببینیم پولاش می‌کنه مراد پولات اینکه موقعیت مکانی معرفی می‌کند خلاقانه ماجرا قدیمی می‌گذرد صدای جمعی باریکی میدانگاهی ختم می‌شد پیچیده جلوی فوری اقلیت‌ها تبعید دنیای القای نهایت کارگیری نقبی می‌زند نشسته دیوار اطرافم می‌نشستم پیرزنی کسی گوشه‌ای عزرائیل سرک بکشد تجربه‌ای ایجاد فراواقعی غیرعادی می‌نماید تاملی نظیر ملموس خانم کریمی چندتای آزمایش پایین هورمون‌های می‌کردند مدام پروژسترون تستسترون بینشان می‌گشت روایی جسمانی فیزیولوژیکی درگیر بحران‌های میانسالی پیری شکلی ناکامی مردمک چشمشان چشم‌هایشان درمی‌آورد ایستاده خوابید فرسودگی زن‌های اسیرِ آرزوهای محال نذر شبیه زنِ بی‌نام کابوس‌هایش دردها هراس‌هایش برملا خواندنی نوشتار سینمایی خلال گیرا پایی هراس‌ها اضطراب‌های بچه‌ای نمی‌گرفت بارداری تشریح پایان تاثیرگذار تمام نفسم می
‌افتد بچه‌ام می‌کنم بچه‌ای کرده‌ام کمی دیر می‌فهمم ملالت‌بار نوکیسه کشیده روزمرگی‌اند گاو استعاره‌ای اقلیت بی‌صدا بزرگی شقیقه‌اش سیم یعنی اینا می‌فهمن زن‌دایی مگه نشنیدی میگن گاوه هیچی نمی‌فهمه ستمی حیوانات روا می‌دارند یکدیگر جایز می‌شمارند جادوی خرافه‌گرایی جادو جنبل عین آزارنده‌ای آگاهانه ناآگاهانه می‌گیرند یلخی کردیم یلخی باختیم پرملال آزارنده می‌کشد سرخوردگی اضطراب یکسان دربرگرفته کتکمون می‌زد بودیم نامی زیبا ستم‌هایی مردسالار کودکی زندگی‌شان می‌گذارد داور سرزنده‌اند خالی فقدانی نمایش می‌گذارند درطول ایرانی‌ها امری لحظه‌های یادآوری زخم‌هایش استعاری کنایه عصبیت‌ها بی‌قراری‌های درونی چاره‌ای رسیدن بی‌قراری‌هایی یادآور روزمرگی اداری سروصدا نمی‌آید ساربان می‌ترسد راه‌هایی سراغشان امکان‌هایی سوی پیچ خم‌های روح میل آبدارچی لیدا پاهای کلاغ آجر نایلون نمی‌تونست بپره اینقدر تکان‌دهنده‌ای چشم‌هایم جمعیت چشم‌هایم کلاغی می‌زند حمید دوراز پهلو نثری وکوچکی قطارش ومردمی درواقعیت وتنها میترداور قشر کارگرند وگاهن تمسخر پایمال درمحیطی ومورد دستشویی بگذرد ترشان غره بنشینید تهمت ودیگران نامشروع داستان‌ها ظرافت داستان‌هایش ا
ینبار جسورانه می‌آورد آدم‌هایش ومردانگی وجالب متعفن ادار داستان‌های آبستره وکمپوزیسیون برخوردارند دردی پیرامونی وعناصر برخورداراست ومن خا لق اینچنین استخوان وزنانه مصطفی رضیئی جامعه? فرزاد مامانت می‌شنوی اتاق‌خواب می‌بندد شکمم یکسره‌اش کن می‌ایستد هیچ می‌فهمی نمی‌گرفت وب‌سایت مرور نویسنده‌یی نام‌آشنا کسانی‌ست جست‌وجوی حرفه‌یی هشتمین شاگرد مرحوم کتاب‌اش روشنگران صد برگزیده? برجسته? انقلاب زادگاه خانوم نقطه‌هایی ویژگی‌ها مجموعه? روزمرگی‌های شهرنشینی غم‌ها ناامیدی‌ها راوی‌های جابه‌جا هیچ‌وقت جامعه‌اش سرراست فرمی کنکاش‌ها ویراستاری‌های بنویسد سخت‌گیری‌های نوشته‌هایش رویش می‌نگرد بکند بچه‌اون نیستی بددل قیافه‌ش یادم نمی‌ره بیرونم می‌خواهی زندگی‌ام شه ساق زد پاندول منم خدایی دارم لاشه گردنش قرمزی بیا ببینم دهانش چشم‌هایش نمی‌کردم مساله? زن‌های کم‌تر زن‌هایی کارخانه‌ها اداره‌ها خانوادگی‌شان آواری سرهای‌شان معمولی‌ست خانواده‌های طبقه? سلیقه? لبریز نیازهایی ورای بارزش کابوسی چشم‌های می‌بارد حاملگی سرزنش‌بار بقیه? کارگرها سختی‌های راوی‌ها درگیری‌های کنکاش‌های بشوند برگزیده‌یی گل‌چین قیافه رفتارهایش کم‌تری مساله‌یی ذره‌
بین نگرشی زنانه? نگاه‌اش می‌نویسد داردو برای‌شان چشم‌هایی کنارشان می‌گذریم قدمی این‌که بپیچد مجموعه? می‌کشند لبخندزنان خوابید جادوی باختیم دراینجا ومکان درحرکت قطاردرحال اندرکاران ضمنی القاء منشأ ء تعبیرها تفسیرها اندرکارانش مردآبی پوش یکیشان قطارگفت کافیه درمقابل ازکار برنمی تابند درمخیله سوتی واین دیدگاهی بشویم درموضع رسمیت قطعاً بپذیرند حرکتش بایستد زیرکی اقلیت عامه باورهر نگرش تشتت ازدیگر قطارتوسط آدم‌های محافظه واداشته درجایی وسردی دلخوش درنده سوز دلخوشی دربرابر دهشتناکی درپیش وقعی نهند ونشانه توقفی جامعهکه نجاتو رستگاری تلنگری واجتماعی آلود ازآن فکرت ذکرت شخصه چهاربار رمزآلود خواندم جوانب توصیفات اندیشم توصیفی درسطر ومادربزرگم وپیرزنی ترسیدن پیدابود حک موقرمز ورق اتاقی بلندش اژدهایی مقبره خانوادگیمان موضع گذرانده گور هواپیمای پیکری اژدها مردو ترسیدیم نوشتیم ساختیم شمشیر عطر دان ماساختیم رؤیا آدمیان ومی موقرمزی پیرزنانی موهایشان حنا سپیدی فروریختن اژدهای واقف‌اند فنا نویسندگی آدم‌ها محبوس چرخدار قامت بوهای تق کفشی تیک خش شلوار جیر پچ فندک رفتنی جیک گنجشک پارس نگهبان مبیلی پرگاز وصدای سیگار بوگازی اتومبیل
ی وبوها صداهایی گویداز مبیل چرخداروصدای غژغژ چرخدارش ازعوارض درندگی خشنونت محروم انسان‌های سرنوشتی سرسبز عوارضش دریک وگرفتار حبس سرگردانی غرش هواپیماهای تصادف پابند مسبب تشویش بیگانگی منفعت طلبی خودخواهانه برخاسته صنیعی هزارتوی نویسنده? می‌توان متاًخر واقعگرائی واقعیت‌های عریانی می‌گذارد می‌گزدمان سینه هامان می‌کند فانتزی می‌برد حشرهحشره پیرنگ درارتباط ساکت میشودآرام گنجشک‌ها استبه زندحالا می‌رقصد ازتصویرسازیهای وادارمان پاشو زنم لابیرنت روزمرگی کلافگی می‌گردد شبهای فروختن شودبا هرسال عدهً کودها درخت‌هایشان بارور کشاندشاز دلزده آزاردش درونش می‌رویم اتومبیل‌های خرچنگ‌های درشت شویمحشره متعجب عوام فریبانه نمی‌آورد مغزش میزم لیدا میزند چاووشی می‌گوید گلهای زمستونی کشتدسته نق زدن‌های می‌شود عادت‌های می‌خورد می‌شدند افتدمردی میکنه آدم‌هاست عادت‌ها می‌فریبند رویشان تعهدی خرابه می‌کردند نوردد نیر توهمی بودمرد فضائی رؤیاگونه شدصدای بق بقوی کبوترها اِژدهای دیواربعد شبخیلی ندیدم نماند ذرات آرزوهایشان می‌گیرد ناهمگون باورپذیر ثمره استیصال یابندزمان باورش نمیکنندقطار مستحیل قسمت‌های می‌رسد لحن? اتمسفر تنیده تخیل? نامطمئن
محتوم کابوس‌هایمان هفدهمین جلسه سخنران ایماژها ایماژهای دیداری شنیداری تعمداً نگ متفکرانه تآکید اذیت جسمی برخوردی اغراق خون معاینه هورمون ترشح مردانی پروستات تابو ازشان خوابی اذیتی تبعبد کرددر بارداری ایماژ فاکت اذیتش شدنش بلندی ترقه چهارشنبه سوری گاوداری کشتار گاوها شوکه یکدفعه طرفیم کلیشه قویتری بیافتد وضعیتش ناخودآگاه خودآگاه میخاییل باختین گروتسک مبحث میخائیل بیست ارجاعاتش قرون وسطی کارنوال گرای مفاهیمی والا بزند تمرکزش متعالی پرهیز والاترین احساسات عامیانه موضوعاتی بهشان “” وجوهی زننده اشمئزازی رسوم تظاهرات آزادند وجودشان ابراز آنجاست منظورش ارج نهادن تولدی بدنیا نوزادی تمیزش بزرگسال نداردچون افتدنزدیک جسدی جسد تعفن بکنی عصیان بپردازم موردش دهنم بخندم ده ککارنوال لباسی بپوشند رقصیدن ناپذیز پدیرفته دنی شخصیتی وضعیت‌اند خوردنش غایل زونکنش چرخد افتند تعمدی دربسته گالیور سوایفت هفده اننتقاد صریح انگلیس سرزمینی دستمایه غرور نازند سرزمین لیلیپوت حقیری گالیوری این‌هاست قضیه بزرگ‌اند آشامیدنشان مشمئزکننده گونه”” نبودنش اجبارهایی محدودند ایماژهایی گروتسکی بدوش هفدهمین درباشگاه سخنرانی سبزیان راستا بوطیقایی شگردها
یی مؤلفه مینیمالیستی آثاراین بحثم بارت باورهای هلن سیکسو سنخیت مفهومنوشتار غالباً اشتباهاً مسلط مردسالارانه مرزهایی مرزگذری نرسیدن فراگذری احساساتی پردازم بیننده درجهت فمینیسم غریزی پنداری بیمارها تحرکی غریزه بخورد لو نگرنده نگریسته پسینی حوا باختن پرخوری ضمناً جهتی غیرواقعی اجنه فراطبیعی حیث غیرمنطقی بودنمنطقی خرافه گراییعینیت باوری تشکیک اسطوره سقط جنین دلهره اهمین زنان روانپزشکی درمیانه مخالفت جوان‌تری پرستو مسکوت محکوم گشاید ایکه متکثرالمعانی تشبیهات صراحت جَتن تنتان بنویسید جنسی ملازمات عاجزند ناآگاه مجددش تکثر مسادل غافل‌اند تساوی سیطره دوگانگی ستیز باورمذهبی زرتشتی تقدم روحی یگانگی فروید راند صیرورت ستیزند ستیزی نهایتاً انفکاک نفسانی یابد ملاطفت اندیشنده معاش احساسی خواستار فعالِ سرکوب روانکاوان فمنیست امیال رسیم پیامد استنتاج ابهامات وواژگون ژانرهای ماهیتاً پساساختارگرایی مقاصد بازاندیشی ژانرها تلویح نشانگان نمادهای پرمعنا تجسم حوضی رقصش الناس دراواخرداستان عیدی سراغش والبته ترساننده نمادسازی لاأقل محتوایی تلویحی نشانگانی شیطان هرجایی سردر طریقی نرینگی روسپی تفسیرند سرکش ماهوی تباهی گراست تأویلش رانند
ه ترسناک سرخ بدنامی هاثورن باتصویر مینیمالیسم اتم معدن تشبیهی برسیم ژرفا فیزیک چکاندن زوائد مبنایی ببندیم کلیات توده مینی مالیسم اینرسی برانگیختن تهییج رامی فروفشاری آرزوها سنتگرا بنیادگرا سانسور ناگسستنی خودسانسوری تطبیقی الترائیسم اسپانیایی کمینگی جنبشی خورخه لوییس بورخس اُلترائیسمو ادبیعبارت پسابرداشتگرایانه صناعت استرس گوله کنش رفتار تغزل رفت نمادها پاراگرافی فحوای نمادومضمونیگ کما معناگزاری مضامینی واقف نمادومضمونی کلیت منسجم مرتبطی کنت برک گویدصورخیالی لفظی سرنخ رمانتیک کولریج ببریم تقلیلی اَفستان شگرف قادل نامتعارف تزلزل خیالپردازی غیرانسانی اقعی بورخسی کافکایی مارکزی موپاسان ژانرادبی عنادیه قاعدگی رولان درباب صفردرجه متناقض بهدرستی افستان ضدروشنفکری طراح باشدو کارناوالی برداشتگرایی متأخر بُعد چیزها مخدوش ماهیتاً واژگونگر تردیدساز استبداد ناآرامی اغتشاشات سیاست عیان رازهایی مذهبی هویتی مسوولیت گمشده مضحک متل کردنی احمقانه نویسم آرزوهای ناکام آرزوهایی کشد نمایی محملی همسانی شهروند نمادهایی ماشینیزم بی‌رویه گسست عمیق‌تر آدم‌هایی فریبنده گزنده پروژسترون رژیم تنزل سیاهی‌های پیشنهادراه داوری عادت تراژیک دهش
تناک گذرانند نشاند گویای جغرافیای هیاهوی تعارض مادام آرزویی پرسشی وولف قرن‌ها مثابه درشت‌نمای آورده‌اند بزرگ‌تر ببینند دادخواهی جبر نویسنگان سخیف شعارزده مفرط وطنی مستنی وولفی دوبواری شعارهای گمارد هوشیاری لبه تیغ تفکری اتمسفراصلی ناچاری طنزی آنگلوساکسونی ضرباهنگ بلاهت بطنی پیکره اتوپیایی امیدها آرزوهایش اندوه‌ها شادی‌هایش کاستی معضلات حسرتی وهمناک رعب پندارند حرکت‌اند نیست محمود قلی شاعران یی زن بودن تقسیم شاعرانی زنانه بیرونی جسمی ایشان تحلیل سنتی نتیجه تاثیری زنانگی جزیی اغماض ناگفته پیداست بندی امتیازی ایرادی یکی فرخزاد پروین اعتصامی استثنایی اخیراً گواهی پرکارترین ایران فعالیت زمینه مدیریت پیگیر پرکار دیدگاهش سیلان نزدیک نیازمند پرتعداد دورنمایه ساختارهای متفاوتی منتقدانه صنعتی ردیابی فشارهای دید ریشه فشارها شرایط نابسامان مالی منبعث اقتصادی بیمار نابسامانی ناشی بزنگاه روزهای سرویس مجال دوستانی مهمانی معیار نشینی پیشنهاد شیردوشی گاوداری الکتریکی ناگزیر ناگریز هزاره سومی خمیده تساوی معنادار رقت وامی نامساعد مسوول سرکارگر مرخصی دهند نباشد بگیرد اسمی جوابی مجبورند عاملی معنای اتفاقی گرفت معنایشان تفسیر مسائ
لی مذاق شهرهای گوید ژورنالیستی مثبتی کاری ریموند کارور تعیین برقراری آوای سازی ایجاز فراموشی بسپارد آید اخباری عاری تعمیم حالتی پردازی یکنواختی پاشنه آشیل تنهایی قطا جهاتی تأمل طیفی لحظاتی حی خمیرش آنجایی کشیم زن‌ها موشکافانه گرفتشخصیتها قرابتشان برساند زناشویی بندد دونم فهمی روشنفکرانه تعبیرهای خوابیم شترها نوای زنگوله سبکبالی ردش فرهنگسرای دیدمش توانستم بگذرانم دانستم فرصت‌های بلعد تعادلی پیچد کلاغی پاهای نوازشم بینمش بندم دلتنگی تنم ریزه دوید ایستایی بزرگ‌تری دیالوگ‌های شخصیت‌ها کاوید رازهای صندلی کنار اسحاقیان ی پازینه نشریه? پری حُسن تکثری فرابینانه? مینیاتور همّ غمّش شگردها ظرایف روان‌شناختی روزمرّگی ملالِ دشواری‌های نگرانی‌های پنهان‌تر فلسفیِ شیفتگی فورمالیسم مسئولانه? دغدغه? فرازهای اجزا فرانک کانر مـــی‌گوید جـــان فورتسکیو فلان حقوقی ویترین ببینده بخواند بکشاند جلبش شروعی افتتاحیه? شروطی قائل قلاب می‌شود بساطی چیده فروشنده کجاست داری طرف‌تر چشمی اطمینانی اضافه? زنجیر زنجیرهای پهن وکلفت هنرمندانه زنگ‌زده زنگ‌زده خریدار می‌آید قفلی چلنگر می‌قاپد بنجل مشتری‌ای عذری می‌راند افتتـــاحیه? اشیایی حسّاس کل
فت مترصّد گوییم لاغری تراش کلیدهاست بلوچیان کلیدساز آورم کنید بازکرد لاغراندام شناسد برخوردشان نگذشته خورد خطری دانم جدّی غریب‌اند قدی کردارش معنادارتر دالان لرزاند دالن پیچید سالگی ژولیوس سزار مرگبار قتل شراره بارد نترسید کلیدسازی سوییچی وحشت تفسیرهای کاوانه مادینگی موشک تپانچه تبر غار اناق شکافش تیزی روانکاوی درخشانی بلندقد کلیدتراش ترسیده بدهم قفلساز کنجکاو قالیچه نفیس درِ جانم تشکم تختم فروختم بخوابم کلیدهایش بازکند دوخته لمیده بسازد نرفته قفلسار قاه بود پیرمردی دزدیدن تنگنا فرشی پازل پاید سمساری آزمندی حالاست نکردی کاسبی ول کارم افتم ارزد خریدارم مشاجره فروشم چند نگفتی فروشی کنی صصـ ناهموار ناتراش قفلسازی کفشم یادت قهقه ثمن بخس بخرد جاضربه غافلگیرکننده ابرامز بکن گذرت پایش شنیدم تارهایی گورستان ازدواجی دستان هنرمندش بفروشد قیودی آلـــوده ناشسته دستباف شهلا فیلسوفی صص اف راک وِل فضایلی جستاری پیرنگ نیرومند تقلید امیدوارتر پردازانی تودوروف بلغاری ساختند وقایعی شکلوفسکی روسی هرز کلان ضمانتشان کاهی ریه عتاب مدیرم بخوانم بفرمایید جهنمی شکوهی له ماسشینی دیوان سالاری خشنود ادبیّت شگرد فورمالیست هنجار غافلگیری ز
دایی تعجیب پیداکند نامرئی کیست آغازی برانگیزنده پرک‌اند قامتی گذارم پوزخند متأسف فعلاً بشنود یخه یقه سفیدش پرسم پوشیدی تارهای کلافه زلّه کر لال خـــودم لالی گلویش بوسد طرفم سردشده حجتی سرِ ســـرمه نگفتم شویی بشور سروقت سوزن وداستان پیرت ندیدمش خــودم ابرو ایفای جیغ نرمش زانو کمرم روشویی کشم رژ کمرنگی لبم کارهاست خــواننده کــــوتاه رمانبه ایجاز تیراندازی احتیاط مقتصدانه شلیک اَمارات دریابد کوشیده ژان حدّ اکتشاف اولاً مبتکرانه مدفون کاشف افزاییم ظرایفی خــود شاعـران ســروده رادریابند سقراط دفاعیه شرمم منظومات شعری استادانه برگزیدم گویندگان درماندند شگفتی حاضران پرمعنی قریحه خلاق مبدع سنجی مسلم بردیم کوشیم نفرند مــــوجود سویه بوسه نظافتچی ولال متأسف‌اند فهماند آرزو مؤاخذه آنیموس ارقام ناتوان حواسم یک میلیون یونگ نرمی خوشبویی مهارت میلون مأموری ناپیدای حضورش سیمای زورشنو کثیف دستشــــویی آراید نرمشی موهومی همجنس عزای انگشتانشان هروقت بریده خندد شستن تطهیر غیبش زله گریخته بیاساید ملول پوشاندن نازیبایی بیراه مردکر راباید عمد نامطبوع زشت فرسا نعره اعتناست اندیشد کوبد پرخاش اطاعت حجت ابوالحسن رحیمی صورتگر کارل گوست
او سمبولهایش ابوطالب صارمی پایا اخیر کارنامه? بالش آمدی طیف واقع‌گرا شخصی محیط‌های کاری جاری‌اند کنش‌ها واکنش‌های شخصیت‌ها مسیر ارائه? طرحی می‌شوند بن‌مایه‌های مشترک ناامنی‌های شغلی بی‌پناهی سرنوشتی یأس‌ها تیره می‌زنند درونیات روحی مواجهیم فضاسازی‌ها مضامینی وهمی فراواقعی‌اند کنکاشی روان‌شناختی اشاره‌های سمبلیک کابوس عریان‌تر درون‌گرا منزوی پریشان‌اند دمادم انفعال گم‌گشتگی هویت‌یابی درونمایه‌های مکرر داستان‌هاست مفاهیمی سکون یابد تشتت‌ها قطعه‌های ناهم‌جور بی‌آنکه پاسخی موقعیت‌های نمایشی همچنین برش‌های تصویری فیلمی دوربین دروبین رویکرد عمده? کاربرد آگاهانه? سکوت فاصله‌گذاری سفیدخوانی‌های تعاملی پویا بخواندو روایتگر جامعه? پرخشونت لحن تلخ‌بین واقعیتی منعکس فعال‌ترین جاندار می‌کند ضروری تفکیک نمی‌کند نمادگرایی بارزتر حلقه‌های نامرئی ویژه? یکسان‌اند واحدی همه? می‌آید توصیفی مفاهیم یکسان می‌دانیم حالی نمادین پیچیدگی‌هایش ایهام‌گونه پیچیده‌تر کلید صندلی‌ها کف فاصله‌گذاری‌ها پرش‌های ابهام‌های تعمدی کلی دسته‌اند نمادهای قراردادی دلالت‌های صریح جوانی تجدید ویرانی خصوصی شخصی‌اند ابتکار مسبوق تازگی درک قراین نشانه‌های م
رگ‌اندود کار تازه‌ای نکرده شیطان موفق‌تر سیزده شاخص‌های تعویض آپارتمانش فروشی نمایشگاه کلیدهای خرید قفلی اطمینان چشمی زنجیر این‌ها نمی‌توانند امنیت تأمین سؤالش بی‌جواب ناامنی سخت‌گیری قالیچه? باارزشی دست‌بافت حین شیفته? قالیچه نخ‌نمای جلوه‌گری همسایه ربودن علی‌رغم لایه? زیرین بُعدی جذابیت دقیقاً کلیدها محرومیت‌ها رنج‌های ساله? حامی سنت‌دار گذشته‌های کنکاش قفل‌های حذر می‌دارد هویت اندیشه? مردهای تملک آن‌اند نشانه? مردانگی مأیوسانه‌ای دست‌درازی کلیدساز نمانده پایش می‌شنیدم روی تارهایی نخ‌نما پشتی قوز کارش پنهانی می‌آورند سوتی شبی غافلگیر کردن می‌ماند بهانه? قطعه‌کردن گوسفندی خریده پسرها نهیب‌هایی قطعیتی سرخ‌مو بیداری توازی می‌سازد می‌اندیشد شیطانی تجلی حس‌های عامی‌اند تبعیت نمی‌کنند می‌دهند گوشش نمی‌شنود زیبایی‌ها نمی‌بیند چراغ‌های خیابان‌ها می‌آزاردش خوابی گوشت‌های لخم گوسفند نشانه‌هایی جنسی می‌یابد حنای حدیث مکاشفه? مبتنی افکار شکلی ادامه? ابوطفیل واگویه‌های کابوس‌گونه? انتقادی حب بغض‌های مجموعه‌ای صندلی‌های افرادی گنگ مسخ‌شده‌اند سخنرانی آدم‌هایی نبش قبر می‌کنند زنده‌ها مرده‌هایی کبودی بی‌مهری تلخی مترتب جمع
یتی دودهای سیگارشان حضورشان سیگارها کسی معکوسی طی خطابه‌اش ایراد خطابه‌ای چیست واژه‌هایی شکست واکنش‌ها استهزاگر پیرمرد قوزی دیگران اقتدا کشیدن تریاک روده واقع‌گرایی کابوسی حاکی تکنولوژی کسالت جولان عینیتی می‌آراید سوژه? یخ ورودی بیش شتاب‌زده نزدیکان جنازه? ارسلان جمع‌اند جنازه لیوان خشک نقطه? نامعلومی صحبت‌ها کنش‌های برادر نامنتظره‌ای همگی اعتیاد می‌دانند کناری میراث سهمی تیغ حمله‌ها پایانی غافلگیرکننده می‌گرید هوای کنایه‌ای جایگزینی ارزش‌های مادی فرسایش لای چرخ‌های غیرمنعطف دورنمای مناسبی خرگوش می‌دود خرگوش‌ها می‌شوندتقتقتتتق حکم منگنه اسیر باقی تنومندی احتیاج عجیب واقعه? غریبی رخدادی کارگری نمایشگر ذلت کارگر مطرودی تنگناهای عاطفی موجودی آشفته زنش خیانت همکار نزدیکش اندوخته‌هایش تحقیر استهزای همکاران کثیف بی‌دندانش کارگرهای کناره پیرامونش خودکشی مصنوعی‌اش خنده? کارگرها کارگاه می‌پیچد عمیق‌تری یافته سامان‌تر گذشته‌اند لغزش‌های سهوی جنبش‌هایی نوشته‌های دهنده? بساطی چیده یابی میانه وسیاه وصدای صدایی دردالن پیچد گذری اطمینانی ویک ‌ آشناست صدایت گزین دنبالت تیرگی وبوی زدگی وردی نترسید معتبری تورا گرانی دالنی تاری

/ 0 نظر / 49 بازدید